The ArcelorMittal Orbit

The ArcelorMittal Orbit

The ArcelorMittal Orbit
Ref:
Date:
2015-11-07 00:00:00.0
Location:
Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford E20
Photographer:
Mike Halliwell @ HD6
The ArcelorMittal Orbit

The ArcelorMittal Orbit

The ArcelorMittal Orbit
Ref:
Date:
2015-11-07 00:00:00.0
Location:
Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford E20
Photographer:
Mike Halliwell @ HD6